Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Stypendia szkolne 2010/2011

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011, dostępne są od 4 sierpnia 2010r. w Urzędzie Gminy w Turawie przy ul. Opolskiej 39 C w pokoju nr 20 na I piętrze.


WNIOSKI o stypendia szkolne dla uczniów, będących mieszkańcami Gminy Turawa, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie, do 15 WRZEŚNIA 2010r. 

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, będący mieszkańcami Gminy Turawa, mogą składać wnioski do dnia 15 października 2010r.

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych, oraz uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Turawa.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły.

W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć wnioski oddzielnie dla każdego ucznia, natomiast załączniki do wniosku należy złożyć w jednym egzemplarzu przy dowolnym wniosku.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być większy niż kwota 351,00 zł (NETTO) / os. w rodzinie.

 

W celu udokumentowania dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty:


-> w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
-> zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny, a w przypadku pobierania zasiłku – zaświadczenie o wysokości zasiłku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
-> oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
-> w przypadku pobierania emerytury lub renty – kserokopię odcinka emerytury bądź renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub aktualnej decyzji o wysokości pobieranego świadczenia (oryginał do wglądu)
-> oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych bądź, w przypadku zatrudnienia, zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
-> zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach, tj. zasiłek rodzinny, zaliczka alimentacyjna, dodatek mieszkaniowy z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”
-> w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa, wykazujące ilość hektarów przeliczeniowych
-> w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
-> w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu
-> wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów / zaświadczenie komornika lub kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów (oryginał do wglądu)
-> oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu
-> w przypadku osiągania innych dochodów – dokumenty potwierdzające ich wysokość.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia i od stycznia do czerwca, a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia i od stycznia do czerwca.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów
wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

 Do pobrania:

DOCWniosek o przyznanie stypendium szkolnego (102,50KB)

DOCKatalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego 2010/2011 (27,50KB)

DOCOświadczenie - ryczałt (22,50KB)

DOCOświadczenie - brak pracy i dochodów (23,50KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.