Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Turawa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 07 lipca 2010r. do 18 sierpnia 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Turawa przy ul. Opolskiej 39c, 46-045 Turawa, w pokoju nr 36, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  14 lipca 2010r. w sali 24 o godzinie 14.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania ustaleń studium na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Turawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 września 2010r.

 

Wójt Gminy Turawa

Waldemar Kampa
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.