Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nabór wniosków w Krainie Dinozaurów

skanuj.jpeg

Zarząd Województwa Opolskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
• termin składania wniosków: 18.03. 2010 r. – 31.03.2010 r.
• limit dostępnych środków: 250 000 zł
Beneficjenci:
1. osoby fizyczne zamieszkujące lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”,

2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną i posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”- lub prowadzą działalność na tym obszarze :
• działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania
• utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” w Spóroku, ul. Guznera 3, 47-175 Spórok, w dni robocze, w poniedziałki i czwartki od 10.00 do 18.00; wtorki, środy i piątki od 9.00 do 14.00

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty :

• wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
• wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
• kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR,

udostępniane są w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” w Spóroku, ul. Guznera 3, 47-175 Spórok, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze LGD: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr 077 461 12 28.


Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Publikacja:
Magdalena Sadowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.