Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Oferta konkursowa na działalność sportową w 2010 roku

WÓJT GMINY TURAWA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku na terenie Gminy Turawa


Rodzaj zadania:
- rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Turawa,
- propagowanie kultury fizycznej i podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Gmina Turawa przeznacza w 2010 roku na powyższe zadania kwotę 155.000 zł.

W roku 2009 na zadania publiczne tego samego rodzaju przeznaczono kwotę 155.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
Podmiot składający ofertę:
1. wykonuje zadanie samodzielnie,
2. posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.

Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin: 2010 rok
2. Miejsce realizacji: Gmina Turawa
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy, a wybranym podmiotem.

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu, do godz. 15, w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. /Dz.U. Nr 193, poz. 1891/

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 lutego 2010 roku.

 

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. ocena realizacji zadania przez podmiot,
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. dotychczasowe doświadczenie oferenta,
4. konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta,
5. innowacyjność proponowanych rozwiązań.
Oferty powinny zawierać:
- aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru,
- statut podmiotu
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2009r.

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami/ należy złożyć w sekretariacie lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa, z dopiskiem „Oferta – sport".
Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa, stronie internetowej Gminy Turawa.


Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.