W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi – przewidywane znaczne opady śniegu mogące spowodować w ciągu najbliższych dni przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 25 cm Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, zapewniając właściwy stan techniczny, nie dopuszczając do pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina również właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych (w szczególności wielkopowierzchniowych), że
1. Zalegający na dachach śnieg i lód może mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania tych obiektów.
2. Dopuszczalne obciążenia śniegiem określane jest, w oparciu o obowiązującą normę Nr PN-80/B-02010 Obciążenia śniegiem lub wcześniej obowiązującą, na etapie projektowania obiektu budowlanego. A zatem dopuszczalną grubość zalegającej warstwy śniegu należy traktować podobnie jak dopuszczalne obciążenie stropów – przyjęte w założeniach projektowych konstrukcji obiektu budowlanego. Informacja taka winna znajdować się w dokumentach eksploatacyjnych obiektu budowlanego i określona w książce obiektu. Przedstawienie takiego dokumentu, pozwala na odstąpienie od przymuszenia właściciela (zarządcy) do usuwania śniegu, jeśli jego warstwa jest mniejsza od dopuszczalnej.
3. Brak takiego dokumentu w dokumentacji obiektu budowlanego (książce obiektu) musi skutkować przymuszeniem właściciela (zarządcy) do usunięcia zalegającego śniegu.
4. Jeżeli w trakcie kontroli wykonywania obowiązków właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi nieodpowiedni stan techniczny obiektu, mogący spowodować zagrożenie, nałoży na ww obowiązek przedstawienia ekspertyzy (art. 62. ust. 3 PB), określając termin jej przedłożenia. Decyzji tej może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
5. Jeżeli ekspertyza potwierdzi stwierdzenia inspektora nadzoru budowlanego, zapisane w protokole oględzin obiektu, organ nadzoru budowlanego wyda właściwą (zależną od okoliczności) decyzję w trybie Prawa budowlanego (art. 66, 68 lub 69), do zakazu użytkowania obiektu włącznie. Nadany ww decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności spowoduje wdrożenie postępowania egzekucyjnego. W sytuacji uchylania się przez zobowiązanego od wykonania nakazu, może zostać zastosowany środek egzekucyjny w postaci zastępczego wykonania.

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Krystian Walkowiak

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 11-01-2010 11:40

Przewiń do góry