Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Gospodarowanie odpadami w 2013 r.

Gospodarowanie odpadami w 2013 r.

 
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładająca zarówno na gminę jak i na jej mieszkańców nowe obowiązki.
Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa – stosownie do art. 6c ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady odbierania, finansowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
Na terenie Gminy Turawa nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują daną nieruchomość.
 
Przypominamy o obowiązku wypowiedzenia umów przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z zachowaniem odpowiedniego terminu.
 
 
Gmina pobierać będzie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości:
 • „od osoby” – metoda naliczana jest od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości,
 • stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi – 9,00 zł/m-c,
 • w przypadku gdy odpady nie będą zbierane selektywnie – 18,00 zł/m-c,
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może ulec zmianie,
 • w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w/w opłaty należy uiszczać miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,
 • termin wpłaty pierwszej opłaty ustala się do dnia 31 lipca 2013 roku.
 
Przedmiotowa opłata powinna pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbiór, transport, utylizację odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), koszt obsługi administracyjnej i informatycznej systemu.
 
Mieszkańcom w kwocie opłaty przysługuje odbiór następujących odpadów:
 • zmieszane odpady komunalne – w cyklu dwutygodniowym,
 • odpady zbierane w sposób selektywny – w cyklu miesięcznym,
 • odpady ulegające biodegradacji (dla mieszkańców nie posiadających własnego kompostownika) – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
 • meble, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – dwa razy w roku,
 • odpady niebezpieczne – z możliwością dostarczenia do wskazanego przez Gminę PSZOK lub mobilnego punktu odbierania odpadów komunalnych.

 

OPŁATY ZA ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi – 9,00 zł/m-c,
 • w przypadku gdy odpady nie będą zbierane selektywnie – 18,00 zł/m-c
SEGREGACJA ODPADÓW BĘDZIE PODLEGAŁA KONTROLI.
W PRZYPADKU NIERZETELNEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW WŁAŚCICELE NIERUCHOMOŚCI ZOSATNĄ OBCIĄŻENI
ZNACZNIE WYŻSZĄ STAWKĄ.
 
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną (art. 2 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy).
 
Jak wynika z art. 6c. ust. 1 ustawy, „partnerem” gminy jest wyłącznie właściciel nieruchomości, ewentualnie działający jako jego przedstawiciele – administrator lub zarząd spółdzielni mieszkaniowej, a nie poszczególni lokatorzy.
           
Właściciel nieruchomości odpowiada więc za rzetelne podanie liczby lokatorów zamieszkujących nieruchomość lub zespół budynków spółdzielczych.
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz selektywnego zbierania odpadów dostarczany będzie mieszkańcom w formie ulotki, publikowany na stronie internetowej Gminy Turawa, dostępny w Urzędzie Gminy Turawa oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych Sołectw.
 
Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określiła w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właścicieli nieruchomości. Deklaracje zostaną dostarczone mieszkańcom w I kwartale 2013 r.
 • właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w/w deklarację w Urzędzie Gminy Turawa do dnia 31 marca 2013 r.
Z początkiem roku 2013 Gmina ogłosi przetarg nieograniczony na wybór firmy obsługującej system odpadowy na terenie naszej gminy.
 
Gmina musi zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku odpadów segregowanych oraz ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych. W przypadku nie osiągnięcia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach na Gminy zostanie nałożona kara finansowa, która zostanie przełożona na mieszkańców poprzez wzrost opłaty miesięcznej. Apelujemy o rzetelne segregowanie wszystkich frakcji odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itd.). Poradnik prowadzenia prawidłowej segregacji jest dostępny na stronie www.turawa.pl / ochrona środowiska/ wiadomości -link 
 
Prosimy o zorganizowanie przydomowych kompostowników na terenie nieruchomości w celu wyselekcjonowania jak największej ilości odpadów biodegradowalnych (odpady kuchenne - roślinne i ogrodowe, np. fusy z herbaty, resztki warzyw, owoców czy skorupki jajek).
 
Indywidualne kompostowanie w znacznym stopniu umożliwi zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do pojemników, a uzyskany dzięki temu kompost można wykorzystać do nawożenia roślin jako nawóz organiczny.
 
Nieruchomości niezamieszkałe
wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, biura, szkoły, uczelnie itd.
 
Aktualnie gmina przejęła obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.
 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do segregowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).
 
Tereny rekreacyjne
 
Na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich: budynki letniskowe i rekreacyjne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów na terenie nieruchomości:
 • niesegregowanych odpadów komunalnych, co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,
 • segregowanych odpadów komunalnych, co najmniej jeden worek o pojemności 60 l lub 120 l na każdą nieruchomość.
Odpowiedzialnym za stan czystości i porządku na terenach wokół Jezior Turawskich będących we władaniu osób trzecich, jest podmiot władający terenem.
           
Właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są pola biwakowe, kempingi położone na obrzeżach Jezior Turawskich zobowiązani są do wyposażenia ich w taką ilość pojemników, aby była odpowiednia do potrzeb.
 
Uchwały Rady Gminy Turawa:
 
 • PDFUchwała Nr XIX/119/2012 (118,77KB) z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa,
 • PDFUchwała Nr XIX/121/2012 (74,71KB) z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • PDFUchwała Nr XIX/122/2012 (67,80KB) z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 • PDFUchwała Nr XX/129/2012 (63,94KB) z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
 • PDFUchwała Nr XX/130/2012 (70,85KB) z dnia 7 grudnia 2012 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • PDFUchwała Nr XX/131/2012 (74,05KB) z dnia 7 grudnia 2012 r.w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • PDFUchwała Nr XX/132/2012 (226,80KB) z dnia 7 grudnia 2012 r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak segregujemy smieci

Do pobrania:

Deklaracja -plik interaktywny, który można wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać a następnie dostarczyć do Urzędu Gminy w Turawie PDFdeklaracja - formularz interaktywny.pdf (80,31KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.