1. ZŁOŻENIE INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc w których jest lub był wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31) właściciel posiadający wyroby zawierające azbest np. dach, elewację, rury azbestowe, itp. zobowiązany jest sporządzić informację zawierającą m.in. dane o ilości azbestu i jego występowania.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa.
Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa, odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
2) drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110080031

2. SPORZĄDZENIE OCENY STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej „oceną”.

Wzór oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Podmioty, o których mowa wyżej, przechowują ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623

Do pobrania:

DOCZałącznik Nr 1 (46,50KB) - Informacja o wyrobach zawierających azbest

DOCZałącznik Nr 2 (82,00KB) - OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 01-12-2014 11:30

Przewiń do góry