Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Usuwanie azbestu

stop azbest.jpeg

 
Wójt Gminy Turawa informuje, iż w ramach Umowy Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie usuwania azbestu, w wyniku końcowego rozliczenia zadania, Gmina Turawa otrzymała dofinansowanie, które wyniosło:

  1. do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie - do 14 038,31 zł;
  2. do 35% kosztów kwalifikowanych - dotacja ze środków WFOŚiGW w Opolu - do 9 826,82 zł;
  3. 15% - udział środków własnych beneficjentów końcowych - Wnioskodawców tj. 4 211,49 zł.


Dofinansowaniem objęte zostały prace: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla mieszkańców, którzy wystąpili do Gminy Turawa ze stosownym wnioskiem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W wyniku realizacji zadania uzyskany został efekt rzeczowy i ekologiczny zadania, poprzez usunięcie i unieszkodliwienie z terenu Gminy Turawa 46,09 Mg odpadów zawierających azbest.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.