Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

INFORMACJA DLA TURYSTÓW

INFORMACJA DLA TURYSTÓW,
którzy przebywają
NAD JEZIORAMI TURAWSKIMI W TURAWIE

Wójt Gminy Turawa uprzejmie informuje, iż nad Jeziorami Turawskimi w Turawie obowiązują przepisy porządkowe w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach rekreacyjnych oraz zachowań nad ww akwenami wodnymi.

Zasady zachowania się nad wodą oraz zasady zachowania się użytkowników wód reguluje: DOCUchwała Nr XXI/146/2008 (42,00KB) Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zachowań nad Jeziorami Turawskimi i akwenami wodnymi na terenie Gminy Turawa”

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NAD WODĄ

1. Zabrania się palenia ognisk na plażach i miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Zabrania się używać mydła i innych środków myjących w obrębie zbiorników wodnych w miejscach do tego nie wyznaczonych.
3. Zabrania się celowego, umyślnego zaśmiecania i niszczenia przyrody.
4. Zabrania się niszczenia infrastruktury komunalnej.
5. Zabrania się rozbijania namiotów poza polami namiotowymi i prywatnymi posesjami.
6. Zabrania się kąpieli zwierząt w jeziorach.


ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UŻYTKOWNIKÓW WÓD

1. Zabrania się kąpieli w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Zabrania się spożywania alkoholu w trakcie użytkowania sprzętu pływającego -dotyczy również członków załogi.
3. Obowiązkiem organizatorów imprez pływackich jest zapewnienie dyżuru lekarza i co najmniej dwóch ratowników.
4. Zawody wędkarskie mogą odbywać się tylko w wydzielonych do tego miejscach i oznaczonych sektorach.

POUCZENIE:
Za nie przestrzeganie postanowień „Regulaminu zachowań nad Jeziorami Turawskimi i akwenami wodnymi na terenie Gminy Turawa”, stosownie do brzmienia art. 54 Kodeksu Wykroczeń, może zostać nałożona kara grzywny do 500 zł albo kara nagany.


ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa określa PDFUchwała Nr XXII/142/2013 (126,75KB) Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa.
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowego gospodarowania z odpadami określone są w Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1399).

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (domki letniskowe) zobowiązani są do przekazywania wytwarzanych na nieruchomości odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu do odbioru w ramach indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór odpadów komunalnych zawartych z uprawnionym podmiotem w tym zakresie.


OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

Szczegółowe obowiązki w przypadku osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Turawa określa Uchwała Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, terenów plaż i kąpielisk publicznych.
3. Do obowiązków właścicieli zwierząt należy natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.


POUCZENIE:
Brak realizacji przedmiotowych obowiązków skutkować może zastosowaniem przepisów karnych. W tym przypadku ma zastosowanie
art. 10 ust. 2 i 2a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1399), który mówi „kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”.

Do pobrania:

DOCUchwała Nr XXI/146/2008 (42,00KB)

PDFUchwała Nr XXII/142/2013 (126,75KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.