ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TURAWA
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu


   Wójt Gminy Turawa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Turawa ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.
   W związku z tym Wójt Gminy Turawa planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa” w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Turawa.
Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości tych kosztów, w tym:

 • 50% ze środków NFOŚiGW,
 • 35% ze środków WFOŚiGW w Opolu,

15% środki własne beneficjenta końcowego – Wnioskodawcy

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.
 2. W ramach zdania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.
 3. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zakończone przed złożeniem wniosku.
 4. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie otrzymanej pomocy publicznej.

   Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie: od 10.02.2014 r. do 07.03.2014 r. w Urzędzie Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, pokój nr 35 na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy Turawa lub pobrać ze strony internetowej: www.turawa.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualny dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości lub inny tytuł prawny potwierdzający władanie nieruchomością, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Turawa;

Dokumentami o których mowa są: aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów w przypadku braku księgi wieczystej.

 1. Oświadczenie stanowiące, że w terminie do 60 dni, licząc od daty złożenia wniosku do Urzędu Gminy Turawa o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu, podmiot ubiegający się o dotację doręczy do siedziby Urzędu Gminy Turawa dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Dokument winien zawierać adnotację, że nie wniesiono uwag/sprzeciwu do zgłoszenia.

Organem właściwym do wydania opisanych wyżej dokumentów jest: Starostwo Powiatowe w Opolu Wydział Budownictwa, z siedzibą 45-065 Opole, ul. 1 Maja 29, (tel. 77/54 15 124), strona internetowa: www.powiatopolski.pl.

Informacje dodatkowe:

 1. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środki własne beneficjenta końcowego - Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie.
 2. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Turawa o przyznanie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 3. Zasady finansowania zadania przez WFOŚiGW w Opolu określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Turawa a WFOŚiGW w Opolu.
 4. Koszty na realizację zadania finansowane będą w 85% ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Opolu i 15% ze środków beneficjenta końcowego, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie. Koszty podatku VAT ponosić będzie beneficjent końcowy w przypadku, kiedy koszty zadania będą stanowiły wartość dofinansowania netto.
 5. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana finansowania przez WFOŚiGW w Opolu, zasady i tryb udzielanej pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane.
 6. Ubiegającym się o dofinansowanie zadania, może być osoba fizyczna, jednostka sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanego na terenie Gminy Turawa.
 7. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
 8. Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.
 9. Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, któremu wniosek nie został uwzględniony nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. Podmiot ten jednak może się starać o dofinansowanie w przypadku, gdy program będzie ponownie realizowany po uzyskaniu dodatkowych środków z WFOŚiGW w Opolu lub w przypadku kolejnego naboru realizowanego przez w/w instytucję.
 10. Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków.

O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:
a) stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn zm.);
b) data wpływu do Urzędu Gminy Turawa kompletnego wniosku.
c) dofinansowanie nie będzie przyznawane w przypadku złożenia sfałszowanych dokumentów.

 1. Podstawą realizacji zadania będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Turawa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Turawa, w której to umowie będą określone istotne postanowienia, w tym warunek oraz terminy wpłaty i zapłaty wkładu własnego tj. 15%. Podstawą płatności stanowić będzie nota księgowa wystawiona właścicielowi/ Wnioskodawcy przez Wójta Gminy Turawa, z terminem płatności 14 dni, licząc od daty otrzymania noty. Płatności należy dokonać na wskazane w umowie konto bankowe Urzędu Gminy Turawa.
 2. Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Turawa zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
 3. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu wyrobów zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z Wnioskodawcą.
 4. W przypadku stwierdzenia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu przez Wnioskodawcę, koszty usunięcia i utylizacji nadwyżki ponad ilość zadeklarowaną wyrobów azbestowych w 100% poniesie Wnioskodawca.

UWAGA!

 1. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Turawa o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 2. W przypadku, gdy wniosek Gminy Turawa nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zadanie nie będzie realizowane.
 3. Zgodnie z „Regulaminem Konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, V nabór -2014”, kwota dofinansowania ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie może przekroczyć iloczynu 400 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Dodatkowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Gminy Turawa w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 35, tel. 77/ 4212 072 wew. 105
Godziny pracy Urzędu Gminy Turawa: pon. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.00 -15.00.

Niniejsze zawiadomienie podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty: strona internetowa: www.turawa.pl, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa, tablice ogłoszeń poszczególnych Sołectw Gminy Turawa.

Zatwierdził

Wójt Gminy Turawa

Waldemar Kampa

Do pobrania:

DOCWniosek o dofinansowanie - Gmina Turawa.doc (69,00KB)

DOCInformacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest (32,50KB)

Informacja o wyrobach zawieracących azbest - DOCZałącznik Nr 1 (45,50KB)

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - DOCZałącznik Nr 2 (92,50KB)

*Pełnomocnictwo do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie - DOCZałącznik Nr 3 (26,50KB)

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 10-02-2014 13:54

Przewiń do góry