Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ewidencja kompostowników - APEL DO MIESZKAŃCÓW

ZDJĘCIE 2.jpeg

W związku z realizacją ustawowego obowiązku dotyczącego zapewnienia ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, Urząd Gminy Turawa przypomina poniżej wymagania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa” w tym zakresie.

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi ma zapewnić ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania według następujących poziomów:

  • do 31 grudnia 2010r. - nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.;
  • do 31 grudnia 2013r. - nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.;
  • do 31 grudnia 2020r. - nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
 Poziomy odzysku między innymi dla Gminy Turawa zostały określone w 2008 r. w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” (tzw. Wojewódzki Plan Depozytowy dla poszczególnych gmin), które wynoszą w kolejnych latach:

Gmina

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie

[Mg/rok]

Dopuszczalna do składowania ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

 
 
[Mg/rok]
Turawa
2010r.
2013r.
2020r.
2010r.
2013r.
2020r.
121
243
316
1012
675
472

       Źródło: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego

ZDJĘCIE 3.jpeg

Mając powyższe na uwadze tut. urząd zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy o wypełnienie i dostarczenie do Referatu OŚ (pok. 35) Urzędu Gminy Turawa lub do poszczególnych Sołtysów zamieszczonej poniżej ankiety. Dane osobowe mieszkańców będą służyły jedynie do celów sprawozdawczych Urzędu Gminy i nie będą dalej przetwarzane.
Uzyskane informacje pozwolą wykazać osiągnięty przez Gminę Turawa poziom odzysku odpadów biodegradowalnych, a tym samym udokumentują zaangażowanie mieszkańców w segregację odpadów biodegradowalnych.

 


KOPMOSTUJĄC DOMOWE BIOODPADY
ZMNIEJSZAMY ILOŚĆ ODPADÓW TRAFIAJACYCH NA SKŁADOWISKO

 

Danuta Piwowarczyk
inspektor ds. ochrony środowiska

 

Do pobrania:

DOCANKIETA dotycząca zagospodarowania ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH na terenie Gminy Turawa (31,00KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.