Obowiązki w zakresie właściwego utrzymania zwierząt określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa” przyjęty w dniu 21 kwietnia 2006r. przez Radę Gminy Turawa Uchwałą Nr XXXIII/262/2006.

Poniżej wyciąg z przedmiotowego regulaminu:
 

 

§ 16

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego lub uciążliwością oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

 

§ 17

Zabrania się :

 

1)      pozostawiania zwierząt domowych bez nadzoru, jeżeli nie są one należycie zabezpieczone lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający ich samodzielne wydostanie się,

2)      wprowadzania zwierząt do piaskownic i placów zabaw, terenów plaż i kąpielisk publicznych.

 

§ 18

1. Na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne: na smyczy i w kagańcu.

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie poza terenami użyteczności publicznej i w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

 

§ 19

Właściciel lub opiekun zwierząt domowych zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów użytku publicznego, w tym z klatek schodowych, chodników, ulic, skwerów, zieleńców, parków.”

 

Źródło: Uchwała Nr XXXIII/262/2006 Rady Gminy Turawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa z późn. zm.

   

 

                Powyższe wymagania obowiązują wszystkich mieszkańców, a brak ich respektowania będzie powodował kierowanie wszelkich zgłoszeń do odpowiednich służb tj. Policji celem zastosowania sankcji karnych. Sankcje karne z tytułu niezachowywania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt: grzywna do 250 zł  (podstawa prawna: art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń).

 

                Mając powyższe na uwadze zwracamy się z apelem do mieszkańców posiadających zwierzęta, aby nie dopuszczali do sytuacji wymagających interwencji organów ścigania. Informujemy, że notorycznymi zgłoszeniami w tym przedmiocie jest nienależyty nadzór nad psami tj. brak właściwego zabezpieczenia psów na posesji (biegające psy po terenach ogólnodostępnych).

                Jednocześnie prosimy o uszanowanie prawa innych mieszkańców do spokojnego poruszania się po terenach ogólnodostępnych i wspólnego użytku, by mieszkańcy w szczególności dzieci i osoby starsze nie obawiały się ataków ze strony napotykanych swobodnie biegających psów. Wzywamy również do sprzątania nieczystości po swoich psach. Zalegające na chodnikach i trawnikach psie odchody psują estetykę oraz powodują zanieczyszczanie środowiska (wnikanie zanieczyszczeń do gleby i wody).

 
Danuta Piwowarczyk
inspektor ds. ochrony środowiska
 

 090917_152307.jpeg

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 04-03-2011 10:11

Przewiń do góry