Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014 - 2017

Turawa, dnia 5 maja 2014 r.

OŚ.II.602.1.2014

Obwieszczenie
Wójta Gminy Turawa
z dnia 05.05.2014 r.

o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017 oraz do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), Wójt Gminy Turawa podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do:

Projektu
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa
na lata 2014-2017”

Projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w Projektu.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017 oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017 w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia, tj. licząc od:

06.05.2014 r. - 26.05.2014 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej:
lub
• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00, pok. 35, nr tel. 77/ 4212 072 wew. 105 lub 104.
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Turawa.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
           Z projektem Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017 oraz projektem Prognozy oddziaływania na środowisko do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014-2017, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa w godzinach pracy Urzędu: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00, pok. 35, nr tel. 77/ 4212 072 wew. 105 lub 104. Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej:
www.bip.turawa.pl oraz www.turawa.pl.


Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa

1. BIP Turawa
2. Strona internetowa:
www.turawa.pl
3. Tablica ogłoszeń: Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa
4. a/a

Do pobrania:

PDFZałącznik Nr 1 (723,72KB) - Prognoza oddziaływania na środowisko do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014 - 2017

PDFZałącznik Nr 2 (1,74MB) - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa na lata 2014 - 2017 - PROJEKT

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.