Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja dla mieszkańców

Na podstawie Uchwały NR II/6/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014 r. "w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.” na terenie Gminy Turawa obsługiwanym przez WIK Opole obowiązywać będą następujące ceny usług dla przypisanych im grup taryfowych:

Taryfowe grupy odbiorców usług

I. Dostawa wody
1. (Grupa I. A) woda wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców indywidualnych; dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb
bytowych.
1.(Grupa I. B) woda wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych); dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a woda zużywana jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych.
3. (Grupa II. B) woda przeznaczona do pozostałych celów dla odbiorców instytucjonalnych (zbiorowych); dotyczy odbiorców zużywających wodę na cele inne niż wymienione w punktach od 1) do 2).

Wysokość cen i stawek opłat dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r. (w złotych)

Taryfowa grupa odbiorców


dostarczonej wody
w zł

(za jeden okres rozliczeniowy / za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego)

brutto2)
brutto2)
2
4
6

1.


Odbiorcy indywidualni zużywający wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

3,89

4,70

Podlicznik
3,51
1,80
2.


Odbiorcy instytucjonalni (zbiorowi) zużywający wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

3,89

5,27

Podlicznik
4,13
2,37
Woda przeznaczona do pozostałych celów
Grupa II. B3,67
Licznik główny
5,69
3,82
Ryczałt
2,56

 

II. Odprowadzanie ścieków
1) (Grupa I. A) Odbiorcy indywidualni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym; dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.
2) (Grupa I. B) Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym; dotyczy odbiorców, którzy odprowadzają ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. Grupa ta obejmuje także odbiorców prowadzących działalność usługową, handlową, składową, transportową, a odprowadzane ścieki mają wyłącznie charakter bytowy.
3) (Grupa II. B) Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający ścieki przemysłowe; dotyczy odbiorców prowadzących działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, którzy odprowadzają ścieki.

Wysokość cen i stawek dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf od 1stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. (w złotych).
 

Taryfowa grupa odbiorców


odprowadzonych ścieków
w zł

(za jeden okres rozliczeniowy / za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego)

brutto
brutto
2
4
6
1.


Odbiorcy indywidualni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym

4,83

4,70

Podlicznik
3,51
1,80
2.


Odbiorcy instytucjonalni odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze bytowym

4,83

5,27

Podlicznik
4,13
2,37
Ścieki przemysłowe
Grupa II. B7,42
Licznik główny
5,69
3,82
Ryczałt
2,56

 


 

Na podstawie Uchwały NR II/5/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014 r. "w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r." na terenie Gminy Turawa obsługiwanym przez WIK Turawa obowiązywać będą następujące ceny usług dla przypisanych im grup taryfowych:

Taryfowe grupy odbiorców usług

I. Dostawa wody
Grupa pierwsza W-1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wodę na cele socjalno bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa druga W-1a obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa trzecia W-2 obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, ogródki działkowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu
rozliczeniowym.
Grupa czwarta W-2a obejmuje pozostałych odbiorców usług, zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, ogródki działkowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa piąta W-3 obejmuje gospodarstwa domowe, osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa szósta W-4 obejmuje odbiorców wody przemysłowych i poza przemysłowych oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczanych w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa siódma W-4a obejmuje wyłącznie odbiorców wody przemysłowych i poza przemysłowych na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczanych w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa ósma W-5 obejmuje Gminę Turawa , która wnosi opłaty za pobór wody do celów określonych w art. 22 Ustawy i rozliczana według Regulaminu Zaopatrzenia w wodę .

1) Wysokość cen i stawek opłat dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania taryf od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r. (w złotych)
 

Taryfowe grupy odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy

brutto
brutto
W-1
3,89
4,57
W-1a
3,89
6,98
W-2
3,89
8,87
W-2a
3,89
11,28
W-3
3,89
2,42
W-4
3,89
4,57
W-4a
3,89
6,98
W-5
3,89
0,0

 

II. Odbiór ścieków
Grupa pierwsza S-1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa druga S-1a obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa trzecia S-2 obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa czwarta S-2a obejmuje pozostałych odbiorców usług, odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe, korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa piąta S-3 obejmuje gospodarstwadomowe, osoby odprowadzające ścieki bytowe korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego, rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
Grupa szósta S-4 obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych, odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę np. placówki opiekuńczo wychowawczych i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa siódma S-4a obejmuje pozostałych odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych, odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe np. placówki opiekuńczo wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza, wodomierza głównego, wodomierzy dodatkowych lub urządzeń pomiarowych rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa ósma S-5 obejmuje gospodarstwa domowe odprowadzających ścieki, rozliczane ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, rozliczanych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa dziewiąta S-6 obejmuje pozostałych odbiorców usług odprowadzających ścieki korzystających okresowo z usług np. domki letniskowe rozliczanych ryczałtowo na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

2) Wysokość cen i stawek dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania taryf od 1stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. (w złotych)
 

Taryfowa grupa
odbiorców
Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/okres rozliczeniowy
brutto
brutto
S-1
10,00
8,83
S-1a
10,00
11,24
S-2
10,00
21,67
S-2a
10,00
24,07
S-3
10,00
2,42
S-4
10,00
8,83
S-4a
10,00
11,24
S-5
10,00
10,82
S-6
10,00
23,65

Uchawła o Nr II/5/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014r. oraz Uchwała o Nr II/6/2014 Rady Gminy Turawa z dnia 4 grudnia 2014r. dostępne są na stronie internetowej www.bip.turawa.pl

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.