Herb Gminy Turawa

Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Turawa i Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej realizują, w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL, projekt pn. „Nic o nas bez nas- wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Turawa”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada działania szkoleniowo- doradcze, zmierzające do upowszechnienia narzędzi i technik konsultacji społecznych. Chcąc podnieść stopień partycypacji społecznej w tworzeniu dokumentów strategicznych oraz dokumentów prawa miejscowego, zastosowany zostanie trójwymiarowy model konsultacji społecznych- 3P, który pozwala na uzyskanie szerokiego spektrum postrzegania poruszanych zagadnień oraz otrzymania informacji zwrotnych.

Jednocześnie w ramach projektu zostaną stworzone 2 dokumenty strategiczne:
- Strategia Rozwoju Gminy Turawa
- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Prace nad wyżej wymienionymi dokumentami będą opierać się na metodzie działania Konwentów Strategicznych (po 1 Konwencie na każdy z dokumentów)

Działania projektowe prowadzone będą wieloetapowo :
1) Przygotowanie do konsultacji

 • Powołanie Konwentów Strategicznych, w skład których wchodzić będą przedstawiciele tzw. „trójkąta współpracy”,
 • Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do konsultacji społecznych,
 • Analiza ekspercka materiału zastanego, której efektem będzie „Diagnoza społeczno-gospodarcza” Gminy Turawa.

2) Informowanie o pracach Konwentów Strategicznych

 • Spotkania informacyjne z mieszkańcami i radami sołeckimi,
 • Spoty radiowe,
 • Ogłoszenia prasowe.

3) Zasięganie opinii

 • Składanie wniosków pisemnych oraz ustnych,
 • Otwarte spotkania konsultacyjne.

4) Informacja zwrotna

 • Stworzenie raportu z konsultacji.

5) Wykorzystanie wyników przez ekspertów.
6) Ewaluacja.

 • Stworzenie raportu ewaluacyjnego obejmującego konsultacje obu dokumentów.

Celem projektu jest wypracowanie modelu konsultacji społecznych przez Gminę Turawa przy współpracy z NGO w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie wiedzy z zakresu upowszechniania narzędzi/ technik konsultacji społecznych u pracowników NGO oraz JST z terenu Gminy Turawa
 • Wypracowanie w procesie konsultacji społecznych 2 dokumentów publiczno- prawnych – „Strategii Rozwoju Gminy Turawa” oraz „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”.

Dzięki tak szerokim działaniom skierowanym do społeczności lokalnej, chcemy by wypracowane dokumenty nie były traktowane jako zło konieczne, ale jako realna strategia działania w przyszłości. Biorąc udział w konsultacjach, społeczność lokalna będzie miała możliwość wniesienia realnego wkładu w ostateczną zawartość merytoryczną dokumentów. Dzięki temu zniesiony zostanie sztuczny podział na my (mieszkańcy) i oni (urzędnicy).

Produkty:
- 48 godzin szkoleń ogółem (po 24 godzin szkoleń dla każdej z grup),
- 2 zakresy tematyczne szkoleń,
- 20 certyfikatów ukończenia szkoleń,
- 6 dni szkoleń,
- 90h doradztwa udzielanego BO,
- 1 diagnoza społeczno-gospodarcza gminy,
- 2 Konwenty Strategiczne
- 6 spotkań Konwentów Strategicznych,
- 1 spotkanie informacyjne z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich,
- 3 spotkania informacyjne z mieszkańcami gminy,
- 1 wyprodukowany spot radiowy,
- 120 emisji spotu radiowego
- 24 godziny spotkań konsultacyjnych,
- wypracowanie 2 dokumentów: „Strategia Rozwoju Gminy Turawa” oraz „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych” i przeprowadzenie procesu ich konsultacji
- 1 raport z konsultacji,
- 1 raport ewaluacyjny obejmujący konsultacje obu dokumentów.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 07-03-2014 12:41

Przewiń do góry