Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Regulamin wydawania zezwoleń

 

Regulamin wydawania zezwolenia na wjazd na drogi
objęte zakazem ruchu na terenie Gminy Turawa wokół jezior turawskich.
 
 § 1
Zezwolenie na wjazd na drogi objęte zakazem ruchu ma zastosowanie wyłącznie na drogach położonych wokół jezior turawskich, określonych w zezwoleniu jednorazowym lub w karcie identyfikacyjnej.
 
§ 2
1. Zezwolenie na wjazd na drogi objęte zakazem ruchu może być zezwoleniem jednorazowym lub stałym na okres w nim wyznaczony.

2. W przypadku zezwolenia stałego wydaje się kartę identyfikacyjną. Zezwolenie i kartę identyfikacyjną wydaje Wójt Gminy Turawa lub osoba upoważniona przez Wójta.

 
§ 3
Zezwolenie jednorazowe lub karta identyfikacyjna pozwalające na wjazd na drogi objęte zakazem ruchu będą zawierały następujące dane: dokładny adres, nazwę ulicy oraz numer nieruchomości bądź miejsce, w którym cumowana będzie łódź.
 
§ 4
1. W celu uzyskania zezwolenia jednorazowego na wjazd na drogę objętą zakazem ruchu niezbędnym będzie złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Turawa.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 winien zawierać dane identyfikacyjne podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia, określenie marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, na który ma zostać wydane zezwolenie, adres nieruchomości ulica i nr domu, termin w jakim planowany jest wjazd, cel wjazdu oraz uzasadnienie wniosku.

3. Wniosek należy złożyć w terminie nie później niż na 3 dni przed terminem w jakim planowany jest wjazd.

4. Zezwolenie jest wydawane nieodpłatnie.

 
§ 5
O zezwolenie lub kartę identyfikacyjną zezwalającą na wjazd na drogi objęte zakazem ruchu mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, najemcy nieruchomości, dzierżawcy nieruchomości, właściciele lub dzierżawcy łodzi, bądź osoby skutecznie umocowane przez tych właścicieli oraz osoby niepełnosprawne posiadające dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności.
 
§ 6
1. W celu uzyskania karty identyfikacyjnej na wjazd na drogę objętą zakazem ruchu niezbędnym jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Turawa.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać dane identyfikacyjne podmiotu ubiegającego się o wydanie karty identyfikacyjnej, określenie marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, na który ma zostać wydana przedmiotowa karta, adres nieruchomości ulicę i nr domu, do którego wnioskodawca chce uzyskać kartę identyfikacyjną, termin w jakim planowany jest wjazd, cel wjazdu oraz uzasadnienie wniosku.  

3. Do wniosku należy dołączyć:

a) kserokopię dokumentu potwierdzającego własność lub dzierżawę lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub

b) kserokopię dowodu rejestracyjnego łodzi lub

c) kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru, w przypadku firm zajmujących się dostawą towaru, naprawą bądź wynajmem łodzi, rowerków i innego sprzętu wodnego, który należy dowieźć nad jezioro lub

d) kserokopię aktualnego orzeczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności lub legitymację inwalidzką w przypadku osób niepełnosprawnych

4. Karta identyfikacyjna jest wydawana nieodpłatnie.

 
§ 7
Wójt Gminy Turawa lub skutecznie umocowany przez Wójta pracownik Urzędu Gminy Turawa dokonuje oceny zasadności złożonych wniosków, o których mowa w § 4 i § 6 Regulaminu uwzględniając następujące kryteria :
- brak alternatywnego dojazdu,
- termin planowanego wjazdu,
- zasadność wjazdu.
 
§ 8
Kartę identyfikacyjną, o której mowa w § 6, wydaje się na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.
 
§ 9
Posiadacz zezwolenia jednorazowego lub karty identyfikacyjnej jest zobowiązany na czas przejazdu w obrębie obowiązywania zakazu ruchu umieścić pozwolenie za przednią szybą pojazdu i okazywać zezwolenie lub kartę identyfikacyjną na żądanie organu uprawnionego do kontroli ruchu drogowego.
 
§ 10
Określa się wzór zezwolenia jednorazowego i karty identyfikacyjnej, które stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
skanuj0003.jpeg
 

 

 

Do pobrania:

DOCpodanie o zezwolenie jednorazowe.doc (22,00KB)

DOCpodanie o kartę identyfikacyjną.doc (22,00KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.