Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Ludowego Klubu Wędkarskiego

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia  Członków Ludowego Klubu Wędkarskiego
"TURAWA"
odbytego w dniu 12.04.2014 roku

            Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17.00 w dniu 12.04.2014 roku w Restauracji „Turawianka”. Na zebraniu sprawozdawczym było obecnych 29 członków - lista obecności stanowi załącznik Nr 1.

            Prezes  LKW kol. Józef Kłak powitał wszystkich przybyłych, zwłaszcza serdecznie powitał   Wójta Gminy Turawa Waldemara Kampę.

Postawił wniosek aby przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został kol. Henryk Mach. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Na wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany kol. Adrian Adamowicz.

Sekretarzem Walnego Zgromadzenia został wybrany kol. Henryk Adamowicz.

 

Kol. Mach przedstawił proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia –
 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji

·         Mandatowej
·         Uchwał i Wniosków
·         Wyborczej
·         Skrutacyjnej

 1. Wystąpienia zaproszonych gości
 2. Przerwa 5 minut
 3. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową ważności Zgromadzenia
 4. Przedstawienie zgromadzeniu sprawozdań z 3 letniej kadencji Klubu 2011 – 2014
  • Sprawozdania finansowego
  • Komisji Rewizyjnej
 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 6. Przerwa 5 minut
 7. Wybory na kadencję 2014 -2018 r.:

- Prezesa LKW
- Zarządu LKW
- Komisji Rewizyjnej LKW

 1. Dyskusja
 2. Ogłoszenie wyników wyborów
 3. Przerwa 5 minut
 4. Przedstawienie zamierzenia działań Zarządu w 2014 roku
 5. Przedstawienie propozycji budżetu
 6. Podjęcie uchwał w ww. sprawach.
 7. Zakończenie obrad.

 

Dokonano wyboru Komisji Mandatowej, w skład Komisji weszli:

Przewodniczący – Długosz Piotr
Sekretarz- Ilków Bogusław
Członek – Maćkowiak Mariusz

 

Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, w skład Komisji weszli:

Przewodniczący – Brylak Stefan
Sekretarz – Mach Grzegorz
Członek – Aleksander Rogoziński

 

Dokonano wyboru Komisji Wyborczej, w skład Komisji weszli:

Przewodniczący – Michna Janusz
Sekretarz – Tereba Jan
Członek – Lakota Józef

 

Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej, w skład Komisji weszli:

Przewodniczący – Zemła Andrzej
Sekretarz – Ledwoń Walter
Członek – Szymczykowski Bogusław

 

Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa zapoznał zebranych z problematyką walki o utrzymanie poziomu wody w zbiorniku Jeziora Dużego w Turawie. Złożył Zarządowi podziękowania za pracę społeczną na rzecz jeziora Tonloch. Złożył także życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Komisja Mandatowa przedstawiła swój protokół stwierdzający prawomocność obrad Walnego Zgromadzenia (zał. Nr 2).

 

Kol. Wojciech Słychań przedstawił:

- sprawozdanie finansowe LKW Turawa za 2013 rok (zał. Nr 3),
- sprawozdanie finansowe LKW Turawa za lata 2011 – 2013 (zał. Nr 4),

 

Kol. Jerzy Mach przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej LKW Turawa w latach 2011 – 2013 (zał. Nr 5), oraz protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej LKW Turawa z 04.04.2014 roku ( zał. Nr 6), oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla wszystkich członków Zarządu.

 

Podjęto uchwały:

1.     W sprawie wyboru Prezesa Zarządu LKW Turawa na kadencję 2014-2018 r.  (zał. Nr 7),
2.     W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LKW Turawa (zał. Nr 8),
3.     W sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu (zał. Nr 9),
4.     W sprawie udzielenia absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej (zał. Nr 10),
5.     W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (zał. Nr 11),
6.     W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej (zał. Nr 12),
7.     W sprawie przyjęcia budżetu LKW na 2014 rok ( zał. Nr 13),
8.     W sprawie wyboru Zarządu LKW na kadencję 2014 – 2018 rok (zał. Nr 14),
9.     W sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencją 2014 – 2018 rok (zał. Nr 15),
10.  W sprawie nadania statusu członka honorowego LKW Turawa dla kol. Józefa Kłaka ( zał. Nr 16).

Wójt Gminy Turawa złożył gratulacje dla nowo wybranych do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, życzył owocnej walki z kłusownikami, oraz zaprosił członków LKW do udziału w zawodach o Puchar Wójta Turawa.

Kol. Krzysztofiak Alfreda wyraziła swoje zaniepokojenie zbyt małym udziałem w pracy w LKW ze strony młodzieży. Należy podjąć działania na rzecz pozyskania młodych.

Kol. Józef Kłak złożył podziękowania za pracę szczególnie dla kol. Brylaka Stefana.

 

Wobec wyczerpania tematyki Walnego Zgromadzenia obrady zakończono.

Protokół Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik Nr 17.

Protokół  Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik Nr 18.

Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik Nr 19.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.