Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Regulamin

Regulamin

amatorskiego połowu ryb na zbiorniku wodnym 
w Turawie przy ul. Stawowej

 

1.

Uprawnionymi do amatorskiego połowu ryb na ww. zbiorniku są osoby posiadające:

 

 

-

kartę wędkarską

 

 

-

Legitymację z opłaconą składką roczną lub pisemne zezwolenie wydane przez Zarząd ludowego Klubu Wędkarskiego „TURAWA”

 

 

-

Z obowiązku posiadania karty zwolnieni są cudzoziemcy

 

2.

Warunki wędkowania:

 

 

-

wędkowanie dozwolone jest z brzegu w godz. 500 do 2200. W okresie od 01.06 do 30.09 dopuszcza się wędkowanie od godz. 400 do 2300,

 

 

-

strefy ( odcinki linii brzegowej) dopuszczone do wędkowania są przedstawione na mapach wywieszonych w punktach wydawania zezwoleń.

 

3.

Wprowadzone są następujące obostrzenia:

 

 

-

zakaz kąpieli,

 

-

zakaz połowy ryb spod lodu,

 

-

zakaz wchodzenia na lód,

 

 

-

zakaz wędkowania młodzieży do lat 14 bez opieki osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską,

 

 

-

zakaz połowu kuszą,

 

 

-

zakaz połowu nocą,

 

 

-

zakaz zakłócania ciszy, naruszania ładu i porządku,

 

 

-

Połów z łodzi lub innego sprzętu pływającego za zgodą Zarządu Klubu, z wyjątkiem zawodów określonych odrębnymi przepisami,

 

 

 

-

zakaz wywozu zanęt i przynęt ze sprzętu pływającego a także modeli pływających,

 

 

-

zakaz budowania pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody LKW 'Turawa',

 

 

-

zakaz biwakowania nocą,

 

 

-

zakaz niszczenia drzew, krzewów i umocnień brzegowych,

 

 

-

zakaz rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,

 

 

-

zakaz patroszenia i czyszczenia ryb w obrębie zbiornika,

 

 

-

zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania wody oraz gleby,

 

 

-

zakaz umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych bez zgody Zarządu LKW „Turawa”.

 

4.

Zasady organizacji i przeprowadzania zawodów wędkarskich reguluje odrębny regulamin.

 

5.

Ustala się następujące dzienne limity połowu ryb:

 

 

-

karp, amur, lin - 2 szt. łącznie,

 

 

-

szczupak, sandacz, węgorz, sum - 2 szt. łącznie,

 

 

-

leszcz długości do 40 cm - 3 kg,

 

 

-

leszcz długości powyżej 40 cm - 5 sztuk,

 

 

6.

Wprowadza się wymiar ochronny ryb:

 

 

-

karp - do 40 cm,

 

 

7.

Każdy wędkarz zobowiązany jest prowadzić rejestrację połowu ryb i przekazywać ją do Zarządu  LKW „Turawa” podczas opłacania składki rocznej w następnym roku.

 

8.

W przypadku stwierdzenia przez osoby uprawnione do kontroli, nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd LKW „Turawa” zastrzega sobie prawo odebrania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia w przyszłości wydania zezwolenia.

 

9.

Wysokość składek uprawiających do amatorskiego połowu ryb ustalana jest corocznie przez LKW „Turawa”.

 

10.

LKW „Turawa” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.

 

11.

LKW „Turawa” zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu połowów.

 

12.

W sprawach nie ujętych regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

 

13.

Regulamin obowiązuje do odwołania.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.