STATUT
LUDOWEGO KLUBU WĘDKARSKIEGO
"TURAWA"

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Ludowy Klub Wędkarski "Turawa”, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa, posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz klubu jest miejscowość Turawa, gm. Turawa, woj. opolskie.

 

§ 3

1. Klub używa godła i barw, a władze Klubu pieczęci określającej jego nazwę.
2. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Klubu.

 

§ 4

Klub opiera działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

 

§ 5

1. Klub może być członkiem krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Klubu większością 2/3 głosów.

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA KLUBU

 

§ 6

Celem działanie Klubu jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

 

§ 7

Klub realizuje swe cele poprzez:

1. organizowanie sportu wędkarskiego a zasadach obowiązujących w polskich związkach sportowych,
2. popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej wśród młodzieży,
3. współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekologicznej wśród młodzieży, 
4. nabywanie, ochronę i użytkowanie wód,
5. racjonalne zarybianie wód będących w użytkowaniu Klubu i ich ochronę
6. inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej,
7. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie "Prawo o stowarzyszeniach", z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową,
8. podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Klubu.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

Klub zrzesza członków:

1. zwyczajnych,
2. uczestników,
3. honorowych,
4. wspierających.

 

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Klubu oraz wniosła stosowne składki.
2. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego.
3. Członkiem honorowym Klubu jest osoba fizyczna, której Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu Klubu, nadało członkostwo honorowe za wybitne zasługi dla Klubu. Członek honorowy jest zwolniony ze świadczeń członkowskich.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Klubu.
5. Członkami Klubu mogą być cudzoziemcy.

 

§ 10

O przyjęciu do Klubu i skreśleniu z ewidencji członków zwyczajnych, wspierających i członków uczestników decyduje Zarząd Klubu

 

§ 11

Przyjęcia do Klubu można odmówić osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat była karana za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub była wydalona z Klubu

 

§ 12

Członkostwo ustaje w skutek:

1. zgonu,
2. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu,
3. nieopłacenia składki rocznej w terminie, chyba, że zwłokę, Zarząd Klubu uzna za usprawiedliwioną.

 

§ 13

Członek Klubu ma prawo:

1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków,
2. wybierać i być wybieranym do władz i organów Klubu na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
3. kierować postulaty i wnioski do właściwych władz Klubu, a także żądać odpowiedzi,
4. korzystać ze wszystkich urządzeń i rodzajów działalności Klubu na zasadach określonych przez władze Klubu,
5. uprawiać wędkarstwo w wodach Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującym w Polskim Związku Wędkarskim Regulaminem amatorskiego połowu ryb,
6. otrzymywać i nosić odznaki Klubu,
7. pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach lub organach Klubu,
8. małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniach na walnych zebraniach członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

 

§ 14

Członek Klubu ma obowiązek:

1. przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów władz Klubu, w tym Regulaminu amatorskiego połowu ryb obowiązującego w PZW,
2. kierować się zasadami koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego imienia Klubu,
3. sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Klubu i wynikające z pełnionych funkcji w Klubie,
4. strzec wartości materialnych i praw niematerialnych Klubu, ochraniać i pomnażać mienie Klubu jako dobro wspólne jego członków,
5. wnosić składkę członkowską nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.

 

§ 15

1. Członek Klubu, na ruszający obowiązki określone w §14, pkt. 1-4, może być ukarany przez Zarząd Klubu jedną z następujących kar: 

1) upomnieniem, 
2) naganą, 
3) cofnięciem zezwolenia na wędkowanie w wodach Klubu na okres jednego roku, 
4) zawieszeniem w prawach członka na okres od jednego roku do dwóch lat, 
5) wykluczeniem z Klubu z równoczesnym pozbawieniem odznak Klubu i tytułów honorowych,
6) od decyzji o ukaraniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Komisji Rewizyjnej Klubu oraz zebrania sprawozdawczego członków Klubu odbywanego corocznie.

2. Skreślenie z ewidencji kar, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 i 2 następuje po upływie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kar, o których mowa w pkt. 3 i 4 może nastąpić w dwa lata po upływie kary, na wniosek zainteresowanego.
3. Ukarany członek Klubu nie może pełnić funkcji we władzach i organach Klubu do czasu zatarcia kary.

 

§ 16

1. Za zasługi w działalności statutowej, członek Klubu może otrzymać: tytuł Członka Honorowego Klubu, odznaki honorowe Klubu, medale oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia:

1) odznakami honorowymi są odznaki Klubu: złota odznaka oraz Wzorowy Wędkarz - Członek Uczestnik, 
2) odznakami okolicznościowymi Klubu są odznaki i medale, 
3) wyróżnieniami są: dyplomy uznania, puchary oraz nagrody rzeczowe.

2. Zasady nadawania odznak honorowych i medali oraz tytułu Członka Honorowego Klubu określają odrębne regulaminy.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I ZASADY ORGANIZACYJNE KLUBU

 

§ 17

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków, władzą Klubu jest Zarząd Klubu.
3. Wewnętrznym organem kontroli Klubu jest Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

1. Wybory do wszystkich władz i organów odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że większość członków Walnego Zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną.
3. Członkowie ustępującego Zarządu Klubu, którzy nie otrzymali absolutorium nie mogą kandydować do władz Klubu w najbliższej kadencji.
4. Kadencja władz i organów trwa cztery lata.

 

§ 19

1. W razie zdekompletowania w czasie kadencji składu zarządu i komisji rewizyjnej, władze te i organy mają prawo uzupełnienia swoich składów spośród członków Klubu.
2. W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1/2 składu władz i organów, zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie trzech miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.

 

§ 20

Walne Zgromadzenia Członków Klubu są:

1. Zwyczajne,
2. Nadzwyczajne.

 

§ 21

W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu uczestniczą:

1. z głosem decydującym zwyczajni członkowie Klubu,
2. z głosem doradczym pozostali członkowie i osoby zaproszone.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu należy:

1. uchwalanie porządku i regulaminu obrad,
2. ustalanie ogólnych kierunków działalności Klubu,
3. rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu,
4. określanie zasad podziału składki członkowskiej i przepływu środków finansowych w Klubie,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
6. podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Klubu,
7. wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
8. nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego na wniosek Zarządu Klubu,
9. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Klubu,
10. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, rozwiązania Klubu i zasad rozporządzania jego majątkiem,
11. Uchwały władz i organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków, z zastrzeżeniem § 23 ust.3 i § 35 niniejszego statutu.

 

§ 23

1. Zarząd Klubu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu co 4 lata.
2. Termin - pierwszy i drugi - Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd Klubu i powiadamia o tym członków co najmniej na 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, przy obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania członków Klubu, lub w drugim terminie - bez względu na liczbę uczestników Zgromadzenia. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu co pierwszy.
4. Zarząd Klubu zwołuje corocznie zebranie sprawozdawcze.

 

§ 24

1. Zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
3) na wniosek 1/3 członków Klubu.

2. W razie niedotrzymania terminu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których zostało zwołane.

 

§ 25

Zarząd Klubu realizuje zadania statutowe Klubu i za swą działalność odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

 

§ 26

1. Zarząd Klubu składa się z 4 do 7 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd wybiera spośród swoich członków:

- wiceprezesa,
- skarbnika,
- sekretarza,
- gospodarza,
- przewodniczącego Straży Rybackiej

 

§ 27

Zarząd Klubu obraduje w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 

§ 28

Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Klubu należy:

1. kierowanie pracą Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków i reprezentowanie go na zewnątrz,
2. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
4. uchwalanie ordynacji wyborczej,
5. realizowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Klubu,
7. ustalanie zasad gospodarki finansowej Klubu, uchwalanie budżetów Klubu oraz zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności Klubu,
8. ustalanie wysokości wpisowego, składki członkowskiej oraz innych składek,
9. podejmowanie uchwał oraz wydawanie przepisów regulujących działalność Klubu,
10. nadawanie odznak klubowych i wyróżnień dla członków Klubu i innych osób wspomagających działalność statutową Klubu,
11. powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Klubu,
12. organizowanie wędkarskich imprez sportowych,
13. organizowanie pracy z młodzieżą wędkarską i finansowanie tej działalności,
14. udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz do czynności bankowych i procesowych, dla wyznaczonych przez Zarząd osób,
15. podejmowanie uchwał i decydowanie o sprawach współpracy z organizacjami o podobnym profilu działania.

 

§ 29

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie: 
- przewodniczącego, 
- zastępcę przewodniczącego, 
- sekretarza.

 

§ 30

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjne należy:

1) kontrolowanie działalności statutowej i finansowej Zarządu Klubu w każdym czasie jednak nie rzadziej niż raz w roku, 
2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Klubu,
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków i występowanie z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków ustępującego Zarządu Klubu, 
4) rozpatrywanie odwołań od nałożonych kar dyscyplinarnych.

2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Klubu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

 

§ 31

1. Majątek Klubu stanowią: wartości niematerialne i prawne, trwały majątek rzeczowy i finansowy, zapasy, środki pieniężne oraz należności. 
2. Fundusze Klubu składają się z: 

1) wpisowego i składek członkowskich, 
2) z wpływów z działalności gospodarczej, 
3) dotacji, subwencji i darowizn,
4) innych dochodów z działalności Klubu.

 

§ 32

1. Fundusze Klubu przeznacza się w całości na działalność statutową.
2. Gospodarka majątkiem i funduszami Klubu prowadzona jest na podstawie budżetu, bilansującego przychody i wydatki.
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rok budżetowy Klubu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

§ 33

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane są dwa podpisy członków Zarządu Klubu, upoważnionych do reprezentowania Klubu.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

 

§ 34

Zmianę Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów.

 

§ 35

Rozwiązanie się Klubu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów.

 

§ 36

W razie rozwiązania się Klubu jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Walne Zgromadzenie Członków, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

 


Data publikacji:
 05-12-2012 14:20


Data modyfikacji:
 30-01-2015 14:25
Przewiń do góry