Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs na logo GBP w Turawie

REGULAMIN

­Konkursu plastycznego na opracowanie "Logo" Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie.

 

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie.

II. Cele konkursu:

1. Promocja biblioteki, czytelnictwa i książek.
2. Aktywacja czytelnictwa.
3. Pozyskanie materiału promocyjnego do wykorzystania przez bibliotekę.

III. Czas trwania konkursu:

Konkurs trwał będzie od 16 października 2006r. do dnia 10 listopada 2006r.

IV. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do czytelników biblioteki i uczniów klas gimnazjalnych.

V. Zadania dla uczestników konkursu:

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy uwzględniającej specyficzny charakter tej instytucji.
2. Nazwa instytucji podana może być:
     a) w pełnym brzmieniu tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie
     b) w skrócie: GBP w Turawie
3. Każdy uczestnik konkursu może wykonać dowolną ilość prac w dowolnej technice graficznej.
4. Do każdej pracy musi być dołączona informacja o autorze: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa szkoły i klasa.

VI. Ocena prac i nagrody:

1. Jury powołane przez kierownika GBP w szczególności oceniać będzie estetykę i poziom wykonanych prac oraz przydatnością dla promocji GBP.
2. Otrzymane prace stają się własnością organizatora.
3. Organizator przewiduje ufundowanie 3 nagród rzeczowych i 2 wyróżnień. Zastrzega sobie jednocześnie prawo zmiany liczby nagród i wyróżnień.
4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie biblioteki oraz stronie www.turawa.pl.

     

Szczegółowe informacje o konkursie:

 tel .kontaktowy:  77 42 12 044

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.