Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Najważniejsze zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie na 2009 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie wraz z trzema filiami bibliotecznymi tj. Ligocie Turawskiej, Zawadzie i Węgrach w ramach swojej podstawowej działalności statutowej gromadzi zbiory biblioteczne i udostępnia je czytelnikom.

W naszych bibliotekach obecnie posiadamy ogółem 37 059 woluminów oraz prenumerujemy 17 tytułów czasopism. W 2008 roku zarejestrowano w bibliotekach 630 czytelników.
Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie posiada 3 komputery otrzymane w ramach programu operacyjnego „Ikonka”, które podłączone są do internetu i udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom Gminy.

W 2009 roku czynione będą zadania mające na celu poprawę bazy lokalowej i technicznej bibliotek. Planuje się pomalowanie pomieszczeń filii bibliotecznej w Zawadzie i zakupu zestawu komputerowego celem podłączenia go do internetu i nieodpłatnego udostępniania  mieszkańcom.
Natomiast do filii bibliotecznej w Ligocie Turawskiej planuje się zakupu urządzenia wielofunkcyjnego i podłączenia posiadanych tam trzech komputerów do internetu radiowego.
W zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych planuje się wydatkować na zakup książek 16.000 zł. Jednocześnie wystąpi się z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dotacji celowej na dodatkowy zakup książek.
W ramach prac kulturalno – oświatowych na rzecz czytelników planuje się przeprowadzić 3 spotkania autorskie a to:

  • w Szkole Podstawowej w Zawadzie
  • w Publicznym Gimnazjum w Turawie
  • w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie z czytelnikiem dorosłym.

Planuje się też przeprowadzić dwa kiermasze taniej książki.
W ramach tygodnia bibliotek w m-cu maju br. przeprowadzone będą lekcje biblioteczne oraz pasowania czytelników.
W okresie jesiennym w ramach Światowego Tygodnia Zwierząt planuje się przeprowadzić zbiórkę karmy dla Schroniska Zwierząt w Opolu.
Na bieżąco propagowane będą wśród czytelników i młodzieży szkolnej  konkursy i wystawy organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu.
Trwają prace nad wydaniem ulotki informacyjnej dla mieszkańców Gminy o GBP i jej filiach, godzinach pracy i zakresie pracy.

Kierownik
Grażyna Szczurek

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.