Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Pozyskane Fundusze Europejskie

 • Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Turawa, z radością informujemy, że Projekt pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa”, złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi, został pozytywnie oceniony i otrzyma unijne dofinansowanie.

 • Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie

  Podstawowym celem operacji pn. "Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie" jest realizacja Celu ogólnego 2. Zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”, a jednocześnie Celu szczegółowego 2.3 Dostępna i nowoczesna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i społeczna wspierająca sektor rybacki obszaru RLGD „Opolszczyzna”. Rezultatem operacji ma być podniesienie atrakcyjności obszaru Jezior Turawskich poprzez zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego.

 • „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

  Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Chrząstowice, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Prószków, Tranów Opolski, Tułowice, Turawa oraz Samorządem Województwa Opolskiego realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Tu mieszkamy i tu zmieniamy

  Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski” wzięło udział w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” ogłoszonym przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Z nadesłanych z całego kraju 1170 wniosków nagrodzonych zostało 100, a wśród nich znalazł się wniosek Stowarzyszenia z Zakrzowa.

 • Dwudniowy Spływ Kajakowy - relacja

  Stowarzyszenie "Nasz Zakrzów Turawski" wraz z Lokalną Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" ww współpracy z Stowarzyszeniem  Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan w dniach 30.09 -01.10.2017 zorganizowały dwudniowy spływ kajakowy wraz z imprezą integracyjno-rekreacyjną pod hasłem "Nas łączy rzeka". Projekt „Nas łączy rzeka” zrealizowano w ramach projektu grantowego „Z dinozaurem w terenie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

 • Rozliczenie usuwania azbestu - dofinansowanie w 2017 roku

  Wójt Gminy Turawa informuje, iż w wyniku rozliczenia zadania usuwania azbestu w ramach Umowy Dotacji Nr 61/2017/G-59/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dofinansowanie przedsięwzięcia wyniosło

 • Sukces turawskich NGO-sów

  Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi", którego celem było wyłonienie najciekawszych projektów zagospodarowania publicznych zielonych terenów wiejskich. Wśród laureatów znalazły się dwa stowarzyszenia z Gminy Turawa: "Nasz Zakrzów Turawski" i "Sympatyków Kotorza Małego".

 • Pierwsze dofinansowanie w perspektywie 2014-2020

  Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, przy kontrasygnacie pani Marii Zubeil - Skarbnika Gminy, podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. "Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada".

 • Infrastruktura turystyczna nad Jeziorem Średnim

  Jezioro Średnie na skutek podjętych przez Gminę Turawa w 2009 (i kontynuowanych latach kolejnych) działań stale poprawia swoją czystość. Należy jednak zauważyć że istniejąca infrastruktura, a w zasadzie jej brak nie pozwalał na pełne wykorzystanie tego zasobu przyrodniczego i w znaczącym stopniu ograniczał rozwój jego funkcji turystycznej. Stanowiło to, mimo rosnącej czystości wody w Jeziorze Średnim barierę w dalszym wzroście atrakcyjności turystycznej tego rejonu. By przeciwdziałać takiemu stanowi, Gmina Turawa w roku 2012 zrealizowała projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej grupy Rybackiej „Opolszczyzna”.

 • Przewodnik i E-przewodnik po Jeziorach Turawskich

  Gmina Turawa, zmierzając do realizacji celu ogólnego B:  Rozwinięta rekreacja i turystyka na terenie Krainy Dinozaurów, zapisanego w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”, oraz celu operacyjnego: Intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych Gminy Turawa, zapisanego w Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007 – 2015, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Przewodnik i E-przewodnik po Jeziorach Turawskich kluczem do rozwoju turystyki na terenie LGD „Kraina Dinozaurów”. Projekt ten został złożony w ramach konkursu „Małe Projekty”, organizowanego przez LGD „Kraina Dinozaurów”, gdzie po ocenie dokonanej przez Radę Programową zajął drugie miejsce na 20 złożonych wniosków.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.