Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Aktualności

 • PROJEKT DLA seniora

  Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie" zaprasza mieszkańców Gminy Turawa w wieku 50 oraz 60+ na BEZPŁATNE zajęcia.

 • Informacja dla posiadaczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Gminy w Turawie informuje, iż 31 maja 2020 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r.

   

 • Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu dotycząca wyrzucania zużytych rękawiczek i maseczek

  W związku z doniesieniami o przypadkach zaśmiecania przestrzeni publicznej zużytymi rękawiczkami i maseczkami, w szczególności w pobliżu obiektów handlowych, na chodnikach, placach itp. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu przypomina mieszkańcom, że takie postępowanie jest nieprawidłowe. Zużyte rękawiczki i maseczki należy wyrzucać do koszy miejskich/wiejskich przeznaczonych na odpady zmieszane a nie rozrzucać na trawnikach, chodnikach czy w przydrożnych rowach. Natomiast jeżeli jesteśmy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, to wyrzucamy zużyte materiały do worków (czarnych) przeznaczonych na odpady zmieszane.

 • Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”

  Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów” informuje, iż w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację własną pod nazwą: Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”. Zarząd Lokalnej Grupy Działania serdecznie zaprasza do zgłaszania się przedstawicieli gmin z terenu LGD „Kraina Dinozaurów”  wykazujących się zamiłowaniem i wiedzą na temat lokalnych atrakcji i wydarzeń obszaru LGD oraz aktywnością  we współpracy z Lokalną Grupą Działania do wzięcia udziału w projekcie.

 • Nieodpłatna pomoc prawna - zmiany

  W związku z wprowadzonymi zmianami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) informujemy, że rozszerzono zakres świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc prawna przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

 • Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego w 2020 r.

 • Zawiadomienie o nowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  ZAWIADOMIENIE w sprawie uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 maja 2020 r.

 • Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Jeśli właściciel nieruchomości złożył do Urzędu Gminy Turawa prawidłowo wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą ulgę za przydomowe kompostowanie bioodpadów i zapłacił wcześniej kwotę opłaty, która nie uwzględnia ww. ulgi w danym okresie - nadpłata z tego tytułu zostanie zaliczona na poczet zobowiązań w przyszłym okresie.

 • Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/91/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, Wójt Gminy Turawa informuje, iż od dnia 1 maja 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 • Harmonogram wywozu śmieci w 2020 roku

  Szanowni Mieszkańcy,

  informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu kwietniu 2020 r. nie ulega zmianie. Do momentu otrzymania zawiadomienia o nowej stawce, opłatę należy uiszczać zgodnie z obowiązującą stawką.

  W kwietniu br. papier i tekturę należy gromadzić w pojemniku z żółtą klapą – jak miało to miejsce do tej pory. Od miesiąca maja br. planuje się wprowadzenie niebieskiego worka - papier należy segregować do osobnych niebieskich worków, które zostaną dostarczone przez firmę wywozową.

  W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa COVID-19 wiosenny termin wywozu odpadów wielkogabarytowych zostaje przełożony. Wstępnie odbiór planuje się w czerwcu br., co zostało ujęte w harmonogramie.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.